Ochrana osobních údajů

Naše společnost Truhlářství Š+G s.r.o., se sídlem Strážnická 3438, 276 01 Mělník, IČO: 49684973 (dále také „Společnost“) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zacházení s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme při využívání našich služeb, po kontaktování z Vaší strany jakýmkoliv způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, telefonické hovoru apod.).

Naše Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete za účelem uzavření smlouvy či zpětného kontaktování, a to v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby.

Pakliže nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které Vaše osobní údaje potřebujeme nezbytně zpracovávat.

 

Kategoriemi osobních údajů, které o Vás zpracováváme, jsou zejména:

  • 1) základní identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa);
  • 2) kontaktní údaje (kontaktní telefon, kontaktní e-mail);
  • 3) údaje o čerpaných službách (tj. realizace zakázky).

 

2. Účel zpracování osobních údajů (jejich využití)?

Veškeré údaje, které nám poskytnete, využíváme k účelu poskytnutí informace, o nichž jste nás požádali, nebo pro účely uzavření či plnění smlouvy. Některé osobní údaje využíváme též k plnění našich zákonných povinností (např. ve smyslu zákona č. 563/1991, o účetnictví), případně k ochraně našich oprávněných zájmů.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy.

 

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce naše Společnost. Vaše osobní údaje dále můžou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby pro nás provedli zpracování (např. externí účetní společnosti).

Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím subjektům s výjimkou výše uvedených subjektů, externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení (např. dopravci, montážní technici).

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem ochrany majetku nebo bezpečnosti naší Společnosti nebo našich zaměstnanců či klientů.

 

4. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností dle platných právních předpisů, jimiž jsou například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví.

 

5. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

  • 1) Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
  • 2) Právo na opravu Vašich osobních údajů;
  • 3) Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
  • 4) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  • 5) Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů;
  • 6) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
  • 7) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@sginterier.cz. Stížnost ve smyslu bodu 7) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

WebDesign by
Heaven Design